[Extindere] Solicitare de oferte pentru servicii de audit general al asociației pentru 3 ani consecutivi 2019-2021

Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

Pe parcursul anului 2018, CRJM a implementat 8 proiecte cu o valoare totală a ieșirilor de fonduri de 599.000 dolari SUA. Pentru următoarele perioade 2019-2021, CRJM planifică să implementeze 5-6 proiecte cu o valoare anuală totală de 660.000 dolari SUA.

I. Scopul concursului:

CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de Audit general al Asociației pentru 3 ani consecutivi 2019-2021. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.

II.Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua Auditul anual general al Asociației în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA 700/705) și a Situațiilor Financiare întocmite de Asociație în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), pentru 3 ani consecutivi , începând cu perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019.

Pachetul de raportare final, care va conține toate livrabilele indicate la p.IV, în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestuia (în format pdf şi word), pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 va fi prezentat Asociației  până pe 15 iunie 2020.

III. Perioada de efectuare a auditului

Auditul anual general al Asociației pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 urmează să fie desfășurat în perioada 15 aprilie – 15 iunie 2020. Perioadele exacte și durata desfășurării serviciilor de audit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021, vor fi stabilite în contractul de audit încheiat cu compania selectată, de preferință sunt lunile aprilie – iunie 2021-2022.

IV. Livrabile în urma efectuării auditului:

1. Opinia Auditorului trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit ISA 700/705;

2. Situațiile Financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2020-2021. Situațiile Financiare vor conține note separate pentru toate proiectele implementate anual de Asociație, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte;

3. Scrisoarea către management, în care auditorul va include concluzia de audit privind:

 • Punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor;
 • Lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 • Concluziile auditorului privind acțiunile CRJM în vederea implementării recomandărilor auditurilor precedente (completarea de către auditor a Registrului Rezultatelor Acțiunilor Corective ale CRJM);
 • Răspunsul/comentariile conducerii la punctele slabe identificate.                                             

4. Raport de constatări efective - la efectuarea auditului o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte, care vor fi analizate separat de auditori în cadrul unui Raport de constatări efective agreate cu CRJM:                                                                                                                                              

 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi verificarea existenței documentelor justificative aferente costurilor suportate, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 • Analiza costurilor salariale per proiecte - dacă acestea sunt înregistrate pe toată durata anului în mod sistematizat și analiza costurilor salariale în baza documentelor justificative suficiente.
 • Examinarea rapoartelor financiare prezentate donatorului - dacă acestea includ o comparație pentru fiecare articol bugetar, între costurile/cheltuielile reale ale activităților și costurile/cheltuielile bugetate aprobate pentru perioada auditată. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului (corectitudinea documentării delegărilor şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract);
 • Verificarea veniturilor și pierderilor aferente variațiilor de curs valutar, în conformitate cu contractele de grant ;
 • Examinarea dacă soldul de ieșire al anului precedent corespunde soldului de intrare al anului curent;
 • Evaluarea sistemului de evidentă contabilă și examinarea principiului contabil utilizat de Asociație  (metoda de casă sau de angajamente),  cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate.
 • Verificarea aplicării de către CRJM a recomandărilor către management în urma auditului situațiilor financiare pentru anul precedent (anul 2018).
 • Examinarea conformității Asociației la legislația fiscală aplicabilă, referitoare la impozite în general și celor aferente asigurărilor sociale de stat.
 • Verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare, la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile Asociației, dacă asemenea există;
 • Verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și/sau politicile Asociației;
 • Verificarea implementării recomandărilor specificate în Planul de Acțiuni Consolidat a Matricii Managementului bazat pe Rezultate a CRJM pentru perioada de gestiune supusă auditării;
 • Evaluarea capacităților de gestionare a fondurilor transmise de către CRJM beneficiarilor de sub-grant, în conformitate cu politicile donatorului și formularea recomandărilor, dacă este cazul;
 • Verificarea existenței conflictelor de interese, raportarea, investigarea și soluțiile adoptate conform procedurilor interne ale CRJM;
 • Verificarea calității sistemul de control intern, Auditorul va identifica orice deficiență semnificativă în funcționarea controlului intern și evaluarea riscurilor legate de aceste deficiențe.

V. Criteriile de selectare:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de achiziții în baza următoarelor criterii de selectare:

Oferta tehnică:

 • Imaginea și reputația companiei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor). Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj;
 • Experiență în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei, calitatea de membru al ACCA va constitui un avantaj);
 • Perioada propusă pentru efectuarea auditului, care va corespunde termenelor indicate la p.IV „Perioada de efectuare a auditului”.

Oferta Financiară:

 • Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat pentru 3 ani consecutivi. Prețul oferit trebuie sa fie unul competitiv cu respectarea coraportului preț-calitatea ofertei tehnice.

VI. Sarcini tehnice:

 1. Pachetul de raportare va fi verificat, semnat de auditorul responsabil (în opinia de audit trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar denumirea companiei) și va fi prezentat Asociației conform termenelor indicate la p.IV „Perioada de efectuare a auditului”;
 2. Pachetul de raportare va fi prezentat într-un singur exemplar original, în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf și word);
 3. Compania selectată, în calitate de auditor precedent al CRJM va asigura comunicarea cu auditorul viitor în vederea obținerii probelor de audit, revizuirea foilor de lucru și confirmării soldurilor de deschidere;
 4. Conținutul pachetului de raportare va fi prezentat și discutat cu cenzorul CRJM de către un reprezentant al companiei de audit;
 5. Auditorii vor răspunde la întrebările CRJM referitor la evaluarea performanțelor contabilului/managerul financiar al Asociației (completarea de către auditor a formularului pentru evaluare);
 6. Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Asociației. CRJM va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesul de audit. Activitatea CRJM este auditată anual. La solicitare, rapoartele întocmite în anii anteriori vor fi puse la dispoziția companiei selectate.
 7. Conținutul pachetului de raportare sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către CRJM fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

VII. Oferta de participare la concurs

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu prezentarea următoarelor:

 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Descrierea companiei ofertante și datele de contact (denumirea companiei ofertantului, date și persoana de contact, adresa electronică);
 • Experiența în domeniu (auditarea organizațiilor necomerciale) din ultimii 3 ani, care sa includă portofoliu de clienți, perioada, tipul auditului efectuat, numele şi datele de contact ale persoanelor de referință;
 • CV-ul actualizat al persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Asociației și copia certificatului de calificare a Auditorului responsabil în auditarea Asociației;
 • Oferta financiară cu indicarea prețurilor serviciilor de audit în dolari SUA, completată după modelul atașat, în format EXCEL (urmează hyperlinkul). Oferta financiară va include prețul per an auditat separat, pentru toate livrabilele solicitate la p.IV. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 • Pperioada propusă de efectuare a auditului;
 • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu membrii sau angajații CRJM, candidatul / candidata se obligă să-l declare printr-o declarație scrisa în formă liberă anexată la ofertă.

VIII. Prezentarea ofertelor:

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau depusă direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev nr. 33, Chișinău, MD-2001, până pe 12 ianuarie 2020.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 843-601, extensia 101 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@old2.old.crjm.org

CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie de audit în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sau bugetului disponibil.

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 19 ianuarie 2020.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.