Arhivă Anunțuri
29 septembrie 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul achiziției:CRJM (în continuare „Beneficiar”) solicită oferte de preț pentru selectarea unui trainer / grup de traineri / companie de training care să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). Acest curs este necesar pentru fortificarea capacităților instituționale ale organizației și dezvoltării competențelor necesare pentru activitățile de formare și educare a adulților.Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).III. Sarcinile Prestatorului:Trainerul / grupul de traineri / compania de training (în continuare „Prestator”) urmează să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). În cadrul cursului de instruire este necesar să fie abordate în principal următoarele subiecte / aspecte:Metode și tehnici actuale de instruire non-formală, inclusiv în mediul online;Rolul, abilitățile și personalitatea unui formator;Cum este diferit un curs de drepturile omului de alte tipuri de formare;Etapele de planificare și organizare a unui training. Structura cursului și adaptarea lui la diverse formate, tipuri de beneficiari, condiții externe;Determinarea nevoilor de instruire a grupului;Metode de predare și tehnici de captare și menținere a atenției audienței;Gestionarea emoțiilor sau a situațiilor dificile apărute în timpul training-ului;Utilizarea limbajului verbal și non-verbal pentru transmiterea eficientă a informațiilor;Oferirea și primirea feedbackului;E-learningul și specificul acestuia;Moderarea sesiunilor de întrebări;Evaluarea activităților de instruire. Instrumente și modalități de evaluare.Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 10 persoane și va dura maxim 4 zile, în prealabil în prima jumătate a lunii noiembrie 2020. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător. Trainingul va fi organizat online.Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CRJM, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.IV. Livrabile și angajamente:Evaluarea necesităților înainte de training;Metodologia de lucru;Agenda trainingului;Livrarea cursului de instruire pentru un public așteptat de aproximativ 10 persoane prin mijloace online;Suportul de curs în format electronic.V. Criterii de selecție:Studii superioare în psihologie, științe sociale, comunicare sau alte domenii relevante (5 puncte);Metodologia de lucru propusă (30 de puncte);Experiența anterioară de minim 5 ani în elaborare și livrare a cursurilor de formare de formatori (20 de puncte)Experiența de livrare a instruirilor online (15 de puncte);Oferta financiară (30 de puncte);Reputația și integritatea personală / corporativă.VI. Oferta: Ofertele pot fi prezentate de către persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org  până la data de 20 octombrie 2020, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice, de rând cu o scrisoare de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) interesul pentru achiziție și o scurtă descriere a cursurilor de formare de formatori, de rând cu lista beneficiarilor anteriori, (2) numele și datele de contact a două persoane de referință;Un proiect al planului de curs (metodologia), care să indice abordarea generală și metodele sugerate – maximum 2 pagini;Oferta financiară cu indicarea costului per zi pentru pregătire/ training în dolari SUA. În scopul comparării ofertelor, sumele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.În cazul rezidenților: persoanele fizice vor indica prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.În cazul nerezidenților: persoanele fizice vor indica prețul brut al serviciilor, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA pentru importul de servicii destinate proiectului. Răspunderea privind plata impozitului pe venit pentru serviciile prestate online din țara de reședință este asumată în întregime de către Prestator și nu ține de responsabilitatea Beneficiarului.Beneficiarul va prezenta ofertantului câștigător documentele justificative pentru livrarea/importul serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.Candidatul/a, persoană fizică, selectat/ă urmează să justifice onorariul solicitat prin completarea unui formular cu indicarea onorariilor solicitate pentru servicii similare de la alți trei contractori, cu anexarea documentelor justificative.     4. Declararea conflictului de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor candidaților calificați. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
14 septembrie 2020
Termen extins:pentru solicitare de oferte pentru selectarea unei companii sociologice în vederea realizării unui sondajTermen-limită: 20 septembrie 2020Companiile sociologice care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat.  _______________________________________________________________________I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, fondată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul achiziției:CRJM (în continuare - Beneficiar) solicită oferte de la companii sociologice din Republica Moldova pentru realizarea unui sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma în sectorul justiției și lupta împotriva corupției. În cadrul sondajului vor fi formulate întrebări care vor viza implementarea politicilor publice sau inițiativelor în domenii de interes strategic, principalele provocări pentru adecvata înțelegere a acțiunilor adoptate și respectiv a măsurilor care pot fi adoptate pentru îmbunătățirea acestora.Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat de către CRJM cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.III. Sarcinile Prestatorului: Compania sociologică (în continuare - Prestator) urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.Sondajul urmează să fie efectuat prin interviu direct sau chestionare electronică[1], în cazul persistării situației epidemiologice, de către operator cu judecători (din cadrul judecătoriilor, curților de apel și Curtea Supremă de Justiție)[2], procurori (din cadrul procuraturilor teritoriale, specializate și Procuraturii Generale)[3], precum și avocați (din cadrul barourilor) [4]. La moment sunt circa 480 de judecători și 690 de procurori în funcție (inclusiv detașați și suspendați)[5]. Prestatorul va propune metodologia pentru un eșantion stratificat reprezentativ de cel puțin 30% din judecători și procurori. Pentru avocați, Prestatorul va propune metodologia de colectare a datelor pentru un eșantion stratificat reprezentativ de minim 10% din avocați. CRJM va întreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului operatorilor în instanțele de judecată și procuraturi.Prestatorul va realiza sondajul sociologic, este autorul sondajului și interpretării datelor. Prestatorul va prezenta împreună cu CRJM rezultatele sondajului, în cadrul unui eveniment public. Toate chestionarele completate vor fi codate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie. Toate datele vor fi dezagregate după nivelul instanțelor, procuraturilor și, respectiv, barourilor, precum și vechimea în muncă a persoanelor chestionate.Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, pentru perioada septembrie – decembrie 2020. Sondajul și analiza datelor urmează a fi efectuate conform următorului plan calendaristic:CRJM elaborează proiectul chestionarelor în limba română și le prezintă Prestatorului pentru comentarii (în termen de 5 zile de la data confirmării învingătorului concursului, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020);Prestatorul prezintă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de chestionar (în termen de 5 zile de la data primirii chestionarelor de la CRJM, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020);Prestatorul prezintă, iar CRJM confirmă eșantionul, metodologia și calendarul pentru efectuarea și analiza sondajului (30 septembrie 2020);Definitivarea traducerii în limba rusă a chestionarului de către Beneficiar;Imprimarea chestionarelor de către Prestator în limba română și rusă (5 octombrie 2020);Instruirea operatorilor de către Prestator (5 octombrie 2020);Culegerea datelor prin administrarea chestionarului direct sau electronic judecătorilor, procurorilor din cadrul instanțelor din țară și a avocaților în baza metodologiei elaborate de către Prestator și aprobate de către Beneficiar (5 – 19 octombrie 2020);Procesarea chestionarelor de către Prestator prin elaborarea unei baze de date electronice;Elaborarea analizei în baza sondajului, în coordonare cu CRJM (până la 30 octombrie 2020). Datele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de intervievați în mod separat (judecători, procurori și avocați);Elaborarea raportului de către Prestator în limba română și prezentarea către Beneficiar într-o formă publicabilă a raportului sondajului (grafice, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate) care va include, de fiecare dată, specificațiile metodologice complete: detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Prezentarea rezultatelor în cadrul unui eveniment public de maxim 3 ore, alături de reprezentanții CRJM (tentativ la sfârșitul lunii noiembrie 2020).Termenele pot fi revizuite de către Beneficiar și Prestator în funcție de evoluția implementării activităților.IV. Livrabile și angajamente:Chestionarul final, în limba română și rusă;Chestionare completate de cel puțin 30% de procurori și judecători din toate instanțele judecătorești și procuraturi, precum și de cel puțin 10% de avocați;Metodologia;Informații privind desfășurarea sondajului, inclusiv informații despre perioada și instituția unde a avut loc întocmirea sondajului, încercările eșuate de a completa răspunsul (chestionare goale și incomplete), rata de drop-out (chestionare începute, dar neterminate);Predarea chestionarelor completate și codate, stocate și sistematizate de către Prestator (pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie);Baza de date a studiului în document Excel, corectată, etichetată, cuprinzând toți itemii din chestionar, după încheierea culegerii datelor. Întrebările deschise vor fi prezentate împreună cu variante codificate;Raportul de analiză a datelor întocmit în limba română, însoțit de metodologia completă a cercetării (detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor), reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, distribuirea frecvențelor, tabele de contingență, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Participarea în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor sondajului;V. Criteriile de selecție:Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă. Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 133 privind datele cu caracter personal din 8 iulie 2011;Metodologia de eșantionare;Experiență dovedită în domeniul cercetărilor sociologice și în realizarea de evaluări, sondaje de opinie, realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (minim trei ani);Să asigure propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă;Oferta financiară;Experiența în efectuarea cercetărilor sociologice în domeniul justiției constituie un avantaj.VI. Indicatori de performanță:Numărul și calitatea chestionarelor completate;Respectarea termenelor-limită stabilite;Demonstrarea unei bune colaborări cu membrii echipei CRJM.VII. OfertaOferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la data de 20 septembrie 2020, ora 23.59 Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat și anexarea CV-urilor experţilor care vor fi implicaţi în elaborarea chestionarului, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurarea a sondajului;Metodologia de eşantionare elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor, separat pentru sondajul realizat în persoană și electronic;Ofertantul/ Ofertanții vor trebui să facă dovada capacității tehnice de realizare a sondajului. În acest sens, ofertantul/ofertanții vor depune o declarație pe propria răspundere privind capacitatea de realizare a sondajului, cu descrierea reţelei de operatori şi a modulului utilizat pentru instruirea lor;Exemple de cercetări sociologice efectuate de ofertant în ultimii 3 ani (relevante prezentului anunț) și portofoliul de clienți;Două persoane de referință, inclusiv adresa, email și numărul de telefon;Oferta financiară (bugetul detaliat), care va include două sume pentru:efectuarea sondajului în persoană;efectuarea chestionării electronice.Prețurile vor fi indicate în USD, cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.8. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Toate companiile, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege._______________________________________________________________________[1] Conform Uniunii Avocaților, în Republica Moldova sunt circa 2,000 de avocați cu licența activă. Informația este disponibilă pe http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro.[2] Numărul exact al judecătorilor și procurorilor chestionați va fi stabilit cu prestatorul la data încheierii contractului de prestări servicii.[3] NOTĂ: în legătură cu situația epidemiologică din țară și evoluția acesteia până la realizarea sondajului, Beneficiarul, de comun acord cu Prestatorul, va decide forma sondajului – în persoană sau chestionarea electronică.[4] În țară sunt 20 instanțe judecătorești (15 judecătorii amplasate în 42 de sedii, patru curți de apel și Curtea Supremă de Justiție). Pentru informații suplimentare a se vedea: https://www.csm.md/ro/sistem-judiciar/lista-judecatorilor/judecatori-in-functie.html sau www.instantejustice.md.[5] În Republica Moldova există 45 de procuraturi (32 de procuraturi raionale, trei procuraturi municipale (Bălţi, Bender şi Chişinău, ultima având și 5 oficii), trei procuraturi de circumscripție (Chișinău, Bălți, Cahul), Procuratura UTA Găgăuzia (în Comrat și trei oficii în Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), Procuratura Anticorupție, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Procuratura Generală, a se vedea la http://procuratura.md/md/adr/). Lista și numărul nominală a procurorilor sunt disponibile la http://www.procuratura.md/md/secpers/.
1 septembrie 2020
Termen extins:pentru solicitare de oferte pentru selectarea unui Administrator de infrastructură ITTermen-limită: 15 septembrie 2020Persoanele fizice / juridice care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat.  I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane juridice și fizice din Republica Moldova pentru selectarea unei persoane responsabile de buna funcționare a reţelelor locale, servere, dispozitive de rețea, calculatoare şi controlul lor pentru asigurarea securității informaționale a Asociației. În rezultat, CRJM va selecta și contracta persoana care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2020 – septembrie 2022. III. Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare și a rețelei): Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;Instalarea și configurarea de software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;Suport IT HELP- DESK online, la distanță și telefonic;Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;Eliminarea și corectarea problemelor depistate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, după caz.IV. Criteriile de selecție:Experiența relevantă a persoanei (minim 3 ani) și portofoliul de clienți;Termene optime de executare a lucrărilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, MD-2001, str. A. Șciusev 33) până la data de 15 septembrie 2020.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat pentru persoana juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor și anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică;Oferta financiară cu indicarea prețului per oră, în dolari SUA:Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele juridice vor indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.Persoanele fizice vor indica prețul NET/oră.Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți;Referinţe de la 2 persoane cu care s-a colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate;Termenele de executare a lucrărilor. Disponibilitatea de a se deplasa la biroul Beneficiarului;În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul/a se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Toți/toate ofertanții/tele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/te despre decizia cu privire la ofertantul/a selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
21 august 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, fondată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul achiziției:CRJM (în continuare - Beneficiar) solicită oferte de la companii sociologice din Republica Moldova pentru realizarea unui sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma în sectorul justiției și lupta împotriva corupției. În cadrul sondajului vor fi formulate întrebări care vor viza implementarea politicilor publice sau inițiativelor în domenii de interes strategic, principalele provocări pentru adecvata înțelegere a acțiunilor adoptate și respectiv a măsurilor care pot fi adoptate pentru îmbunătățirea acestora.Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat de către CRJM cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.III. Sarcinile Prestatorului: Compania sociologică (în continuare - Prestator) urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.Sondajul urmează să fie efectuat prin interviu direct sau chestionare electronică[1], în cazul persistării situației epidemiologice, de către operator cu judecători (din cadrul judecătoriilor, curților de apel și Curtea Supremă de Justiție)[2], procurori (din cadrul procuraturilor teritoriale, specializate și Procuraturii Generale)[3], precum și avocați (din cadrul barourilor) [4]. La moment sunt circa 480 de judecători și 690 de procurori în funcție (inclusiv detașați și suspendați)[5]. Prestatorul va propune metodologia pentru un eșantion stratificat reprezentativ de cel puțin 30% din judecători și procurori. Pentru avocați, Prestatorul va propune metodologia de colectare a datelor pentru un eșantion stratificat reprezentativ de minim 10% din avocați. CRJM va întreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului operatorilor în instanțele de judecată și procuraturi.Prestatorul va realiza sondajul sociologic, este autorul sondajului și interpretării datelor. Prestatorul va prezenta împreună cu CRJM rezultatele sondajului, în cadrul unui eveniment public. Toate chestionarele completate vor fi codate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie. Toate datele vor fi dezagregate după nivelul instanțelor, procuraturilor și, respectiv, barourilor, precum și vechimea în muncă a persoanelor chestionate.Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, pentru perioada septembrie – decembrie 2020. Sondajul și analiza datelor urmează a fi efectuate conform următorului plan calendaristic:CRJM elaborează proiectul chestionarelor în limba română și le prezintă Prestatorului pentru comentarii (în termen de 5 zile de la data confirmării învingătorului concursului, dar nu mai târziu de 20 septembrie 2020);Prestatorul prezintă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de chestionar (în termen de 5 zile de la data primirii chestionarelor de la CRJM, dar nu mai târziu de 25 septembrie 2020);Prestatorul prezintă, iar CRJM confirmă eșantionul, metodologia și calendarul pentru efectuarea și analiza sondajului (25 septembrie 2020);Definitivarea traducerii în limba rusă a chestionarului de către Beneficiar;Imprimarea chestionarelor de către Prestator în limba română și rusă (30 septembrie 2020);Instruirea operatorilor de către Prestator (30 septembrie 2020);Culegerea datelor prin administrarea chestionarului direct sau electronic judecătorilor, procurorilor din cadrul instanțelor din țară și a avocaților în baza metodologiei elaborate de către Prestator și aprobate de către Beneficiar (1 – 14 octombrie 2020);Procesarea chestionarelor de către Prestator prin elaborarea unei baze de date electronice;Elaborarea analizei în baza sondajului, în coordonare cu CRJM (până la 25 octombrie 2020). Datele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de intervievați în mod separat (judecători, procurori și avocați);Elaborarea raportului de către Prestator în limba română și prezentarea către Beneficiar într-o formă publicabilă a raportului sondajului (grafice, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate) care va include, de fiecare dată, specificațiile metodologice complete: detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Prezentarea rezultatelor în cadrul unui eveniment public de maxim 3 ore, alături de reprezentanții CRJM (tentativ la sfârșitul lunii noiembrie 2020).Termenele pot fi revizuite de către Beneficiar și Prestator în funcție de evoluția implementării activităților.IV. Livrabile și angajamente:Chestionarul final, în limba română și rusă;Chestionare completate de cel puțin 30% de procurori și judecători din toate instanțele judecătorești și procuraturi, precum și de cel puțin 10% de avocați;Metodologia;Informații privind desfășurarea sondajului, inclusiv informații despre perioada și instituția unde a avut loc întocmirea sondajului, încercările eșuate de a completa răspunsul (chestionare goale și incomplete), rata de drop-out (chestionare începute, dar neterminate);Predarea chestionarelor completate și codate, stocate și sistematizate de către Prestator (pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie);Baza de date a studiului în document Excel, corectată, etichetată, cuprinzând toți itemii din chestionar, după încheierea culegerii datelor. Întrebările deschise vor fi prezentate împreună cu variante codificate;Raportul de analiză a datelor întocmit în limba română, însoțit de metodologia completă a cercetării (detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor), reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, distribuirea frecvențelor, tabele de contingență, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Participarea în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor sondajului;V. Criteriile de selecție:Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă. Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 133 privind datele cu caracter personal din 8 iulie 2011;Metodologia de eșantionare;Experiență dovedită în domeniul cercetărilor sociologice și în realizarea de evaluări, sondaje de opinie, realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (minim trei ani);Să asigure propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă;Oferta financiară;Experiența în efectuarea cercetărilor sociologice în domeniul justiției constituie un avantaj.VI. Indicatori de performanță:Numărul și calitatea chestionarelor completate;Respectarea termenelor-limită stabilite;Demonstrarea unei bune colaborări cu membrii echipei CRJM.VII. OfertaOferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la data de 11 septembrie 2020, ora 23.59. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat și anexarea CV-urilor experţilor care vor fi implicaţi în elaborarea chestionarului, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurarea a sondajului;Metodologia de eşantionare elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor, separat pentru sondajul realizat în persoană și electronic;Ofertantul/ Ofertanții vor trebui să facă dovada capacității tehnice de realizare a sondajului. În acest sens, ofertantul/ofertanții vor depune o declarație pe propria răspundere privind capacitatea de realizare a sondajului, cu descrierea reţelei de operatori şi a modulului utilizat pentru instruirea lor;Exemple de cercetări sociologice efectuate de ofertant în ultimii 3 ani (relevante prezentului anunț) și portofoliul de clienți;Două persoane de referință, inclusiv adresa, email și numărul de telefon;Oferta financiară (bugetul detaliat), care va include două sume pentru:efectuarea sondajului în persoană;efectuarea chestionării electronice.Prețurile vor fi indicate în USD, cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertăToate companiile, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.[1] NOTĂ: în legătură cu situația epidemiologică din țară și evoluția acesteia până la realizarea sondajului, Beneficiarul, de comun acord cu Prestatorul, va decide forma sondajului – în persoană sau chestionarea electronică.[2] În țară sunt 20 instanțe judecătorești (15 judecătorii amplasate în 42 de sedii, patru curți de apel și Curtea Supremă de Justiție). Pentru informații suplimentare a se vedea: https://www.csm.md/ro/sistem-judiciar/lista-judecatorilor/judecatori-in-functie.html sau www.instantejustice.md.[3] În Republica Moldova există 45 de procuraturi (32 de procuraturi raionale, trei procuraturi municipale (Bălţi, Bender şi Chişinău, ultima având și 5 oficii), trei procuraturi de circumscripție (Chișinău, Bălți, Cahul), Procuratura UTA Găgăuzia (în Comrat și trei oficii în Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), Procuratura Anticorupție, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Procuratura Generală, a se vedea la http://procuratura.md/md/adr/). Lista și numărul nominală a procurorilor sunt disponibile la http://www.procuratura.md/md/secpers/.[4] Conform Uniunii Avocaților, în Republica Moldova sunt circa 2,000 de avocați cu licența activă. Informația este disponibilă pe http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro.[5] Numărul exact al judecătorilor și procurorilor chestionați va fi stabilit cu prestatorul la data încheierii contractului de prestări servicii. 
17 august 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane juridice și fizice din Republica Moldova pentru selectarea unei persoane responsabile de buna funcționare a reţelelor locale, servere, dispozitive de rețea, calculatoare şi controlul lor pentru asigurarea securității informaționale a Asociației. În rezultat, CRJM va selecta și contracta persoana care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2020 – septembrie 2022.III. Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare și a rețelei): Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;Instalarea și configurarea de software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;Suport IT HELP- DESK online, la distanță și telefonic;Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;Eliminarea și corectarea problemelor depistate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, după caz.IV. Criteriile de selecție:Experiența relevantă a persoanei (minim 3 ani) și portofoliul de clienți;Termene optime de executare a lucrărilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, MD-2001, str. A. Șciusev 33) până la data de 31 august 2020.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat pentru persoana juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor și anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică;Oferta financiară cu indicarea prețului per oră, în dolari SUA:Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele juridice vor indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.Persoanele fizice vor indica prețul NET/oră.Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți;Referinţe de la 2 persoane cu care s-a colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate;Termenele de executare a lucrărilor. Disponibilitatea de a se deplasa la biroul Beneficiarului;În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul/a se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Toți/toate ofertanții/tele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/te despre decizia cu privire la ofertantul/a selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
12 august 2020
Termen extins:pentru solicitare de oferte pentru achiziția serviciilor de închiriere săli de conferințe / servicii de cazare și servicii de catering în mun. Chișinău și proximitatea luiTermen-limită: 26 august 2020Companiile care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat.  I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.   II. Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 20 de evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CRJM și-a propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2020 – septembrie 2022) cu prestatori de servicii de închiriere săli de conferințe, servicii de cazare și catering, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată.Toate serviciile vor fi prestate în conformitate cu normele impuse pentru respectarea restricțiilor în contextul pandemiei de COVID-19. III. Criteriile de selecție:a) Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea evenimentelor:1. Locație potrivită pentru grupuri mici și medii de persoane, formatul de mese rotunde, lansări de studii, seminare, ateliere de lucru:pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane (capacitatea sălii 50+ persoane);cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului și/sau oficiul CRJM;cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering;cu sau fără facilități de cazare.2. Locație potrivită pentru grupuri mari de persoane, formatul de conferințe și forumuri:pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 50 de persoane (capacitatea sălii 100+ persoane);sală bine iluminată de tip open space;posibilitatea instalării ecranelor suplimentare, la cerere și în cantitatea solicitată de către CRJM;existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un avantaj;design interior modern/high-tech va constitui un avantaj.3. Locație potrivită pentru programe indoor (în încăpere) și outdoor (în aer liber), cu o durată mai mare de 1 zi, pentru formatul de școala de iarnă/vară, staff-retreat:amplasare în extravilanul orașului, maximum 50 de km de la Chișinău;sală de conferință pentru acomodarea aproximativ 15-25 de persoane (capacitatea sălii 30+ persoane);existența spațiilor outdoor potrivite pentru activități de team-building;existența spațiilor verzi, atât în curte, cât și în împrejurimi pentru trasee outdoor cu echipa;servicii de alimentație incluse, mâncare gătită pe loc cu ingrediente locale;facilități de cazare incluse pentru 15-25 de persoane.Toate locațiile menționate mai sus vor respecta următoarele condiții:sală propusă cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți;echipament necesar: echipament pentru traducere sincronă, proiector, ecran (mare sau, după caz, și mare și mici), boxe, microfoane;servicii de alimentație, la cerere: prânz, pauze de cafea, fourchette;conexiune la Internet (vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier); viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj).b) Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:cazare (camere single și duble cu paturi separate) pentru numărul indicat de participanți;condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc.;oferirea serviciilor de taxi și întâlnirea oaspeților de la/ la aeroport.c) Cerințe pentru serviciile de cateringMeniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)Servicii logistice completeTransportarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, temperatură etc.)          d) Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea raportului preț-calitate); e) Accesibilitatea locației pentru persoane cu dizabilități (rampă, grup sanitar adaptat) va constitui un avantaj, în procesul de selectare a companiilor pentru evenimente care necesită aceste facilități;f) Posibilitatea oferirii produselor, bunurilor și serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului;g) Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clienți; h) Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).  IMPORTANT :Conform politicii de mediu implementată de către CRJM, furnizorii sunt informați despre necesitatea organizării evenimentelor în conformitate cu principiile verzi:Servirea pauzelor de cafea va include tacâmuri din materiale reutilizabile, de tip: sticlă, ceramică, inox, lemn, etc.La oferirea prețurilor pentru apă se va propune opțiunea: apă îmbuteliată în recipient de sticlă.La oferirea meniurilor pentru prânz și cină se va ține cont de utilizarea în componența acestora de produse alimentare de producere locală și cele de sezon.Sala în care se vor servi pauzele de cafea, prânzurile și cinele trebuie să fie dotate cu opțiuni de colectare separată a deșeurilor pentru reciclarea lor ulterioară. Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă, și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 26 august 2020.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);Oferta financiară completată după modelul atașat la prezenta solicitare (https://old2.old.crjm.org/wp-content/uploads/2020/08/Formular-servicii-costuri.xlsx) . Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării pachetului de documente justificative.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației; Experiența companiei ofertante în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Companiile ofertante pot să depună oferte pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii, sau doar pentru anumite săli potrivite pentru un anumit format al evenimentului.Toate companiile participante în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la companiile selectate după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
28 iulie 2020
Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.    Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 20 de evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CRJM și-a propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2020 – septembrie 2022) cu prestatori de servicii de închiriere săli de conferințe, servicii de cazare și catering, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată.Toate serviciile vor fi prestate în conformitate cu normele impuse pentru respectarea restricțiilor în contextul pandemiei de COVID-19.  Criteriile de selecție:a) Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea evenimentelor:1. Locație potrivită pentru grupuri mici și medii de persoane, formatul de mese rotunde, lansări de studii, seminare, ateliere de lucru:- pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane (capacitatea sălii 50+ persoane)- cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului și/sau oficiul CRJM- cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering- cu sau fără facilități de cazare2. Locație potrivită pentru grupuri mari de persoane, formatul de conferințe și forumuri:- pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 50 de persoane (capacitatea sălii 100+ persoane)- sală bine iluminată de tip open space- posibilitatea instalării ecranelor suplimentare, la cerere și în cantitatea solicitată de către CRJM- existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un avantaj- design interior modern/high-tech va constitui un avantaj3. Locație potrivită pentru programe indoor (în încăpere) și outdoor (în aer liber), cu o durată mai mare de 1 zi, pentru formatul de școala de iarnă/vară, staff-retreat:- amplasare în extravilanul orașului, maximum 50 de km de la Chișinău- sală de conferință pentru acomodarea aproximativ 15-25 de persoane (capacitatea sălii 30+ persoane)- existența spațiilor outdoor potrivite pentru activități de team-building- existența spațiilor verzi, atât în curte, cât și în împrejurimi pentru trasee outdoor cu echipa- servicii de alimentație incluse, mâncare gătită pe loc cu ingrediente locale- facilități de cazare incluse pentru 15-25 de persoane Toate locațiile menționate mai sus vor respecta următoarele condiții:- sală propusă cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți;- echipament necesar: echipament pentru traducere sincronă, proiector, ecran (mare sau, după caz, și mare și mici), boxe, microfoane;- servicii de alimentație, la cerere: prânz, pauze de cafea, fourchette;- conexiune la Internet (vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier); viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);- locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj). b) Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:- cazare (camere single și duble cu paturi separate) pentru numărul indicat de participanți;- condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc.;- oferirea serviciilor de taxi și întâlnirea oaspeților de la/ la aeroport. c) Cerințe pentru serviciile de catering- Meniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)- Servicii logistice complete- Transportarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, temperatură etc.)             d) Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea raportului preț-calitate); e) Accesibilitatea locației pentru persoane cu dizabilități (rampă, grup sanitar adaptat) va constitui un avantaj, în procesul de selectare a companiilor pentru evenimente care necesită aceste facilități;f) Posibilitatea oferirii produselor, bunurilor și serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului;g) Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clienți; h) Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).   IMPORTANT:Conform politicii de mediu implementată de către CRJM, furnizorii sunt informați despre necesitatea organizării evenimentelor în conformitate cu principiile verzi:Servirea pauzelor de cafea va include tacâmuri din materiale reutilizabile, de tip: sticlă, ceramică, inox, lemn, etc.La oferirea prețurilor pentru apă se va propune opțiunea: apă îmbuteliată în recipient de sticlă.La oferirea meniurilor pentru prânz și cină se va ține cont de utilizarea în componența acestora de produse alimentare de producere locală și cele de sezon.Sala în care se vor servi pauzele de cafea, prânzurile și cinele trebuie să fie dotate cu opțiuni de colectare separată a deșeurilor pentru reciclarea lor ulterioară. Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă, și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 11 august 2020. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);Oferta financiară completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării pachetului de documente justificative. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației; Experiența companiei ofertante în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă. Companiile ofertante pot să depună oferte pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii, sau doar pentru anumite săli potrivite pentru un anumit format al evenimentului.Toate companiile participante în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la companiile selectate după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org. CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
4 iunie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dorește să contribuie la o mai bună aplicare de către actorii justiției a standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta poate avea loc inter alia prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor/specialistelor în domeniul CEDO. În acest scop, CRJM organizează seminarul „Dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO” pentru avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare din Republica Moldova. Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO. Accentul va fi pus pe problemele practice răspândite în Moldova.Seminarul va avea loc în municipiul Chișinău, perioada orientativă a desfășurării seminarului fiind ultima decadă a lunii iulie-începutul lunii august 2020 (data stabilită preliminar este 24-25 iulie 2020). Limba de lucru este româna.Formatori în cadrul seminarului vor fi Dragoș CUCEREANU, jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului și avocatul Vladislav GRIBINCEA.Vor fi selectați cel mult 25 de avocați/avocate sau avocați stagiari/avocate stagiare care au cunoștințe în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi acordată:avocaților specializați/avocatelor specializate în reprezentare judiciară;candidaților/candidatelor care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;candidaților din regiuni și femeilor.Cheltuielile de cazare pentru avocații/avocatele din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții/toate participantele pe durata seminarului, vor fi acoperite de CRJM. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de către participanți/participante.Avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare care doresc să participe la seminar vor expedia CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba română sau engleză, prin e-mail la: mihaela.cibotaru@old2.old.crjm.org,  până la 19 iunie 2020, ora 22.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi analizate.Prin depunerea dosarelor de participare, candidații/candidatele își dau consimțământul pentru procesarea și stocarea datelor cu caracter personal ale acestora de către CRJM, precum și pentru participarea obligatorie pe întreaga perioadă a seminarului.  În caz de neparticipare, generală sau în parte, aceștia/acestea se angajează să ramburseze CRJM costurile pentru instruirea sa.Seminarul va fi organizat, ținând cont de regulile sanitar-epidemiologice. Pentru minimizarea probabilității de răspândire sau infectare cu COVID-19, pe durata seminarelor:Spațiul va fi amenajat astfel încât să fie asigurată respectarea distanței sociale dintre participanți/participante și evitată aglomerația;Toate suprafețele din sală vor fi dezinfectate;În sală vor fi dezinfectanți pentru mâini. Participanții/participantele vor fi încurajați/încurajate să poarte măști pe durata seminarelor.Pentru mai multe informații, nu ezitați sa ne contactați la e-mailul indicat mai sus.Experiența participanților/participantelor seminarelor anterioare, poate fi vizualizată aici: seminar CEDO 2014, seminar CEDO 2016, seminar CEDO 2017,  seminar CEDO 2018, seminar CEDO 2019.Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM și posibil datorită  ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
21 mai 2020
Atunci când libertatea de exprimare este în pericol, este imperativă susținerea și protejarea mass-media, contribuind astfel și la o democrație funcțională. Programul de instruiri pentru avocați/avocate în domeniul dreptului mass-media este gândit ca un răspuns la necesitatea stringentă de apărare a drepturilor și intereselor mas-media din Republica Moldova, care se confruntă cu încălcări flagrante ale drepturilor sale.Pentru a facilita colaborarea ulterioară, schimbul de experiență și conștientizarea problemelor cu care se confruntă mass-media din Republica Moldova, instruirile vor fi organizate cu participarea avocaților/avocatelor și avocaților stagiari/avocatelor stagiare selectați/selectate și a reprezentanților/reprezentantelor mass-media. Organizatorii își doresc ca, după acest program, avocații/avocatele să acorde, contra plată, asistență profesionistă mass-media din Republica Moldova.Instruirile vor fi organizate în formă interactivă, pentru a crea deprinderi practice, în special prin simulări de procese. Formatori vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).Programul de instruiri este structurat în 5 blocuri, cu o durată de 2 zile sau de o zi, în funcție de complexitatea tematicii. Principalele subiecte abordate vor fi următoarele:Libertatea de exprimare, principii și restrângeri (două zile)Defăimarea/apărarea onoarei și demnității, dreptul la viața intimă, familială și privată (două zile)Accesul la informații de interes public și protecția datelor cu caracter personal (una sau două zile)Garanțiile mass-media în procedurile contravenționale și penale (una sau două zile)Raporturile dintre mass-media și Consiliul Coordonator al Audiovizualului (una sau două zile)Programul de instruiri va avea loc în mun. Chișinău, în perioada august- decembrie 2020 (perioada stabilită preliminar pentru prima instruire este 31 iulie-1 august 2020). Limba de lucru este româna.Sunt eligibili/eligibile pentru acest program avocații/avocatele sau avocații stagiari/avocatele stagiare din Republica Moldova care:sunt dispuși/dispuse să reprezinte și să consilieze ulterior mass-media responsabilă din Republica Moldovaau o bună reputație profesionalăPrioritate va fi acordată persoanelor:din regiunile unde mass-media duce lipsă stringentă de avocați/avocatecu experiență anterioară de reprezentare a jurnaliștilor/jurnalistelorPentru program vor fi selectați cel puțin 15 avocați/avocate sau avocați stagiari/avocate stagiare.Participarea la program este gratuită. Cheltuielile de cazare pentru avocații/avocatele din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții/toate participantele vor fi acoperite de CRJM. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de către participanți/participante.Avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare care doresc să participe la programul de instruiri urmează să completeze formularul de participare, disponibil AICI (https://bit.ly/2XfLtnv),  până la 15 iunie 2020, ora 22.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi analizate. Persoanele vor fi informate dacă au fost selectate sau nu până la 30 iunie 2020.Programul de instruiri va fi organizat, ținând cont de regulile sanitar-epidemiologice. Pentru minimizarea probabilității de răspândire sau infectare cu COVID-19, pe durata instruirilor:Spațiul va fi amenajat astfel încât să fie asigurată respectarea distanței sociale dintre participanți/participante și evitată aglomerația;Toate suprafețele din sală vor fi dezinfectate;În sală vor fi dezinfectanți pentru mâini. Participanții/participantele vor fi încurajați/încurajate să poarte măști pe durata seminarelor.Pentru mai multe informații, nu ezitați sa ne contactați la următoarea adresă electronică: ecaterina.popsoi@old2.old.crjm.orgAcest program este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de CRJM și finanțat de Suedia.
13 mai 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dorește să contribuie la o mai bună aplicare de către actorii justiției a standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta poate avea loc inter alia prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor/specialistelor în domeniul CEDO. În acest scop, CRJM organizează seminarul „Dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO” pentru avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare din Republica Moldova. Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO. Accentul va fi pus pe problemele practice răspândite în Moldova.Seminarul va avea loc în municipiul Chișinău, perioada orientativă a desfășurării seminarului fiind ultima decadă a lunii iulie-începutul lunii august 2020 (data stabilită preliminar este 24-25 iulie 2020). Limba de lucru este româna.Formatori în cadrul seminarului vor fi Dragoș CUCEREANU, jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului și avocatul Vladislav GRIBINCEA.Vor fi selectați cel mult 25 de avocați/avocate sau avocați stagiari/avocate stagiare care au cunoștințe în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi acordată:avocaților specializați/avocatelor specializate în reprezentare judiciară;candidaților/candidatelor care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;candidaților din regiuni și femeilor.Cheltuielile de cazare pentru avocații/avocatele din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții/toate participantele pe durata seminarului, vor fi acoperite de CRJM. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de către participanți/participante.Avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare care doresc să participe la seminar vor expedia CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba română sau engleză, prin e-mail la: mihaela.cibotaru@old2.old.crjm.org,  până la 1 iunie 2020, ora 22.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi analizate. Persoanele vor fi informate dacă au fost selectate sau nu până la 8 iunie 2020.Prin depunerea dosarelor de participare, candidații/candidatele își dau consimțământul pentru procesarea și stocarea datelor cu caracter personal ale acestora de către CRJM, precum și pentru participarea obligatorie pe întreaga perioadă a seminarului. Prezența fizică a participanților/participantelor este obligatorie. Participarea prin teleconferință nu va fi posibilă. În caz de neparticipare, generală sau în parte, aceștia/acestea se angajează să ramburseze CRJM costurile pentru instruirea sa.Seminarul va fi organizat, ținând cont de regulile sanitar-epidemiologice. Pentru minimizarea probabilității de răspândire sau infectare cu COVID-19, pe durata seminarelor:Spațiul va fi amenajat astfel încât să fie asigurată respectarea distanței sociale dintre participanți/participante și evitată aglomerația;Toate suprafețele din sală vor fi dezinfectate;În sală vor fi dezinfectanți pentru mâini. Participanții/participantele vor fi încurajați/încurajate să poarte măști pe durata seminarelor.Pentru mai multe informații, nu ezitați sa ne contactați la e-mailul indicat mai sus.Experiența participanților/participantelor seminarelor anterioare, poate fi vizualizată aici: seminar CEDO 2014, seminar CEDO 2016, seminar CEDO 2017,  seminar CEDO 2018, seminar CEDO 2019.Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM și posibil datorită  ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
12 mai 2020
Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate, având ca scop procurarea unei imprimante multifuncționale color, în stare nouă cu următoarele caracteristici:Specificații tehnice obligatoriiFuncţii standard: copiere, imprimare, scanare duplex color, fax, scan to e-mailViteză de imprimare:Viteză de imprimare: 30 - 45 ppm alb-negru/colorVolum minim lunar:60.000 mii - 120.000 miiPort pentru cablu de rețea:Port RJ-45 (conectare la rețea) și optional Wi-Fi.  Securizare:SSL, TLS, AES-256 Data Encryption, LDAP AuthenticationFuncționalități  suplimentare obligatoriiSertare pentru hârtie:4 (A3, A4, plicuri)Casetă de hârtie manuală laterală (High Capacity Feeder):1 (A4)Dispozitiv de finisare extern sau intern:sortare, grupare, offset, capsare, capsare pe mijloc, perforareAlimentator de originale la scanare:Față-verso automatToner negru și tonere color Imprimanta va fi pregătită pentru lucru, un set de cartușe cu toner va fi inclus în ofertăProcurarea este efectuată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Suediei.Criterii de selecție:Conformitatea cu parametri tehnici minimi și funcționalitățile suplimentare solicitate de CRJM;Oferta financiară;Termenul de garanție și condițiile de livrare.Oferta va include: Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei;Oferta financiară cu indicarea prețului în USD, cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Oferta financiară va include preturile pentru  imprimantă cu detalierea prețului pentru fiecare din  funcționalitățile adiționale. Prețurile oferite vor include și prețurile pentru (i) serviciile de livrare la sediul Beneficiarului, (ii) serviciile de  instalare a echipamentului, precum și (iii) instruirea personalului CRJM privind exploatarea echipamentului. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;  Termenul de garanție, condițiile de livrare și reducerile aplicabile;În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.Oferta trebuie să fie datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau depusă direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe  26 mai 2020.Perioada de garanție a echipamentului va fi de minim 3 (trei) ani. Piesele defecte, înlocuite în termenul de garanţie vor beneficia de acelaşi termen de garanţie care va curge de la data înlocuirii acelui defect. Compania se obligă să asigure servicii sigure şi permanente şi/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanţie.Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
24 aprilie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.   CRJM anunță un concurs pentru: Funcția: Consilier/ă juridic/ă;Contract: pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de extindere pentru un termen nedeterminat;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;Fișa de post a funcției este anexată: https://old2.old.crjm.org/wp-content/uploads/2020/03/Fisa-de-post-Consilier-Juridic-jurist.pdf Cerinţe: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 15 mai 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.  
14 aprilie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.  CRJM anunță concurs pentru:Funcția: Asistent/ă administrativ/ă;Contract: pentru perioadă determinată (mai 2020 – aprilie 2022), cu posibilitate de extindere;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.ATRIBUȚII:Asistentul/a administrativ/ă asistă în coordonarea activităţilor Asociaţiei și contribuie logistic la buna realizare a activităților Asociaţiei.RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:Acordarea suportului administrativ și organizațional în managementul general al Asociației;Asistarea în organizarea și implementarea activităților Asociației;Acordarea suportului echipei în compilarea datelor și colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea Asociației;Alte sarcini administrative delegate de către Directorul/Directoarea serviciului administrativ.Fișa de post a funcţiei este anexată aici. CERINȚE:Educație și experiență anterioarăstudii superioare;experiența de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrative și de secretariat, și experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.Cunoștințe:cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze – nivel intermediar. Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică și buna cunoaștere a MS Office, Windows, Outlook și internet.Abilități și aptitudini:abilități bune de comunicare internă și externă, planificare și organizare;abilitate de a lucra cu documente și respectarea termenelor limită, regulilor și procedurilor Asociației;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitate de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele, care corespund cerințelor de mai sus, sunt rugate să expedieze prin e-mail CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 12 mai 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.  Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
25 martie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.  CRJM anunță un concurs pentru: Funcția: Consilier/ă juridic/ă;Contract: pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de extindere pentru un termen nedeterminat;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată aici și disponibilă la: https://old2.old.crjm.org/wp-content/uploads/2020/03/Fisa-de-post-Consilier-Juridic-jurist.pdf Fisa de post pentru consilier/a juridic/a (jurist/a) from Legal Resources Centre from Moldova/Centrul de Resurse Juridice din Moldova Cerinţe: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 22 aprilie 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
3 martie 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația solicită achiziționarea de bilete de avion pe rute externe pentru deplasările membrilor echipei și experților contractați de CRJM. Astfel, prestatorii vor asigura servicii de transport aerian internațional ocazional de pasageri (clasa economic) și servicii conexe (rezervare și emitere bilete de tren pe curse internaționale, servicii de rezervări hoteliere, servicii de transport de la/la aeroport și polițe de asigurare de sănătate) pentru membrii şi experții contractați de Asociație. II. Rezultatele așteptate:Asigurarea serviciilor menționate mai sus se va face prin încheierea de contracte de prestări servicii pe o perioadă de 2 ani (martie 2020 – martie 2022), cu minim 3 – maxim 5 agenții, care vor fi contractate subsecvent prin reluarea competiției, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări internaționale.III. Cerinţe minime obligatorii:Prestatorul se angajează să soluționeze toate solicitările de călătorie/deplasare cu avionul în străinătate (clasa, categoria, ruta), precum și de cazare în străinătate (hoteluri de 3 sau 4 stele, mic dejun inclus, alte facilități acordate) în funcție de necesitățile Asociaţiei. Asociația poate preciza în invitația de participare (care se va transmite tuturor ofertanților selectați) pentru încheierea contractului subsecvent, categoria și/sau denumirea unității hoteliere și/sau cursa aeriană, precum și dacă zborul va fi cu sau fără escală.Prestatorul va pune la dispoziția reprezentanților Asociaţiei, care efectuează deplasările, asigurările medicale aferente perioadei deplasării, la solicitarea Asociației.Prestatorul trebuie să asigure deplasarea prin curse aeriene directe, fără escala pentru acele destinații unde companiile aeriene operează direct la/de la Chișinău. Asociația va utiliza, după caz, curse directe cu escală sau curse indirecte, în cazul în care nu există curse directe, fără escală, sau acestea sunt anulate, sau orarul curselor nu corespunde necesitaților Asociației. Pentru destinațiile unde nu există curse directe, fără escală se acceptă curse directe cu escală sau indirecte, escala nedepășind un interval de 4 ore între zboruri. Soluţiile oferite de prestator trebuie sặ reprezinte cea mai convenabilă şi rapidă modalitate de deplasare.Cazarea trebuie să fie într-un perimetru rezonabil faţă de destinaţia finală a persoanelor care efectuează deplasarea (pe o rază de maxim 5 km faţă de adresa de destinație, în interiorul localităţii).La solicitarea Asociaţiei, prestatorul trebuie să asigure și/sau să acorde asistenţă şi informaţii pentru identificarea opţiunilor de transfer de la/la aeroport la locul de cazare/destinaţie. Nu se acceptă efectuarea deplasărilor în cazul unui grup cu aceeaşi destinaţie cu avioane/pe rute diferite, nici cazarea în locaţii diferite.Prestatorul va furniza numere de telefon pentru asistenţa de urgenţă. Asistenţa pentru situaţiile neprevăzute, urgenţe va fi acordată 24 ore din 24, 7 zile din 7.În cazul anulării unor curse sau altor situaţii neprevăzute, prestatorul se obligă să găsească variante alternative de transport, în cel mai scurt timp posibil, astfel încât reprezentanţii Asociației să ajungă/revină la/de la locul şi data solicitate în comandă. De asemenea, dacă în situaţiile de mai sus, este imposibilă respectarea datei de începere a cazării, prestatorul se obligă să anunţe unitatea de cazare la care a făcut rezervare, astfel încât Asociația să nu fie supusă la plata de penalităţi. Orice costuri suplimentare cauzate de neîndeplinirea de către Prestator a obligaţiilor menţionate mai sus vor fi suportate de către acesta din urmă.Tarifele extrasezon, ofertele speciale/promoţionale primite de către prestatorii de servicii vor fi aplicate corespunzător Asociației în etapa de reofertare.Ofertanţii vor preciza numele și datele de contact (telefon fix, telefon mobil, adresa de e-mail, etc.) ale persoanelor responsabile, care vor răspunde prioritar la solicitările Asociației pentru informaţii și oferte.IV. Metodologie de lucruAsociația va transmite prestatorilor selectați o solicitare de participare la reofertare, prin e-mail, cu toate detaliile despre deplasarea ce urmează a fi efectuată, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data deplasării. Pentru deplasări neprevăzute, impuse de desfăşurarea evenimentelor pe plan internaţional, solicitarea se va transmite cu minim 48 ore înainte de data deplasării, sau, în situaţii de urgentă, în aceeaşi zi.Pentru a realiza transmiterea concomitentă a cererilor de reofertare către toţi prestatorii selectați, Asociația va utiliza ca modalitate de comunicare e-mail-ul.Prestatorii vor transmite oferta, în termenul stabilit în invitația la reofertare, prin e-mail, în care se va menţiona preţul oferit. În ofertă se va preciza preţul total al serviciilor, pentru varianta de deplasare care corespunde cerinţelor specificate în invitaţia de participare la reofertare.În ofertă se va preciza şi termenul limită de efectuare a rezervărilor, respectiv de emitere a biletului de avion, voucher-ului de cazare, asigurărilor medicale, după caz.După expirarea termenului stabilit în invitația de reofertare, pentru depunerea ofertelor, Asociația va înştiinţa în termen de maxim 24 ore prestatorii cu privire la rezultatul reofertării şi va selecta prestatorul, care a prezentat cea mai bună ofertă, în baza raportului cea mai convenbilă și rapidă modalitate de deplasare/ cel mai mic preţ.V. Criteriile de selectare:Prestatorii trebuie să întrunească următoarele criterii:Experiență în domeniu (minim 3 ani), probată prin portofoliul de clienți;Timpul de reacție la cererile de reofertare (cel mult 24 de ore);Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion;Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență;Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia;Disponibilitatea agenției de a face procurarea serviciilor fără plata în avans;Livrarea documentelor la sediul CRJM (constituie un avantaj);Reputația și imaginea agenției (criteriu analizat în baza referințelor prezentate).Oferta de participare la concurs va conține informație concisă (conform Anexei atașate) cu indicarea următoarelor:Date despre agenție (denumirea, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);Copia certificatul de înregistrare al agenției / extrasul din Registrul de Stat  al companiei și copia licenței;Experiența / portofoliul de clienți din ultimii 3 ani (portofoliul poate fi expediat electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde poate fi accesat acesta);Referinţele de la 2 persoane cu care ați colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate.Serviciile oferite (rezervare bilete de avion, rezervare hoteluri, organizare transferuri, asigurare medicală de călătorie, asistență de urgență, livrare de documente la sediu, procurare servicii fără plată în avans, oferire discount etc.), cu indicarea termenelor de reacție / asistență / menținere a rezervărilor de bilete;În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.Atenție! Agențiile care au colaborat anterior cu CRJM nu trebuie să prezinte portofoliu de clienți și referințe.Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org până la 17 martie 2020. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio agenție în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate agențiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.AnexaDate despre agenție (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă) Experiență în domeniu (minim 3 ani) și portofoliul de clienți (poate fi expediat electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde poate fi accesat acesta)  Serviciile oferite  DaNuComentariiRezervare bilete de avion   Rezervare hoteluri   Organizare transferuri   Asigurare medicală de călătorie   Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență   Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia   Disponibilitatea agenției de a face procurarea serviciilor fără plata în avans   Livrarea documentelor la sediul CRJM (factura, asigurare de călătorie, anexe/acte la contract) (constituie un avantaj)   Existența conflictului de interese    Minim / oreMaxim / oreComentariiTimpul de reacție la cererile de reofertare   Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion        Data:Semnătura persoanei responsabile: __________________     
2 martie 2020
2 March 2020The Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) is a non-profit organization that contributes to strengthening democracy and the rule of law in the Republic of Moldova with emphasis on justice and human rights. Our work includes research and advocacy. We are independent and politically non-affiliated.The LRCM promotes an independent, efficient, and accountable judiciary, respect of human rights, an enabling environment for civil society and democracy. For that end, we identify problems with systemic impact, bring them into the public agenda, propose solutions, react to abuses and mobilize partners for changes in good. More information on LRCM activity is available at www.old2.old.crjm.org. BACKGROUNDIn October 2016, the LRCM started the implementation of the project “Promoting the Rule of Law in Moldova through civil society oversight”, supported by the U.S. Agency for International Development (hereinafter the USAID funded project). The project purpose is to improve rule of law and accountability of the justice system in Moldova via active civil society oversight and participation in decision-making processes. The period of implementation of the project is October 2016 – September 2020. Total budget of the project - USD 1,200,000.The project objectives are the following:to promote an enabling environment for civil society organizations (CSOs) - to achieve this result, LRCM aims to reach the following sub-results: (i) Legislation on the creation and operation of CSOs and their public utility status will be improved and CSOs will be informed on the new legal requirements; (ii) A new legal framework on the percentage designations (2%) will be adopted and applied since 2017 and CSOs and taxpayers will be informed on the procedures to designate and -to access the mechanism; (iii) Legislation will be amended to improve the process of legislative public consultation at the Parliamentary level. The legal framework will be improved for ensuring fiscal and financial sustainability of CSOs. CSOs will be empowered to make use of the new fiscal regulations and participation in drafting laws/public policies at the level of the Parliament.to increase the accountability and transparency of the Moldovan justice system - to achieve this result, LRCM aims to reach the following sub-results: (i) The general public and donor community will be informed of the current activity and problems in the judiciary; (ii) Transparency of SCM will increase as a result of consistent CSO and media attention; (iii) The criteria, mechanisms and practice of selection and promotion of judges will be amended to lead to merit based decisions; (iv) The impact of the reforms will be assessed and proposals made to the public authorities to increase; (v) Transparency, efficiency and accountability of the justice system. The plan for building of courthouses to implement the 2016 Law on reorganization of the court system (optimization of judicial map) approved by the Parliament.to promote effective implementation of European human rights standards in Moldova - to achieve this result, LRCM aims to reach the following sub-results: (i) The public will be informed of ECHR violations regarding Moldova and the need for change; hence social pressure on Moldovan authorities will determine them to comply with the ECHR standards; (ii) The skills of trained judges, prosecutors and lawyers will be improved to apply in practice the ECHR standards; (iii) A new system of effective execution of the ECtHR judgments by Moldova will be set up; (iv) The Law on ensuring equality will be amended to strengthen the status of the Non-Discrimination Council, in particular the power to apply sanctions for discrimination. Analysis of court cases on discrimination will be carried out and weaknesses in interpretation highlighted for further improvement; (v) In the long term, the principle of equality and non-discrimination will be fully implemented via Non-Discrimination Council jurisprudence and judicial practice.to strengthen the institutional capacity and to ensure the sustainability of LRCM - to achieve this result, LRCM aims to reach the following sub-results: (i) LRCM’s ability to monitor and react promptly to important decisions related to rule of law and human rights in Moldova will be improved; (ii) LRCM will be able to effectively cooperate with mass media and opinion leaders to promote qualitative debates and media coverage on justice, human rights and civil society participation; (iii) Annual activity reports will be drafted and distributed to partners, donors and posted on the LRCM website; (iv) A new LRCM Strategy for 2018-2021 will be adopted, which will include new methods for ensuring LRCM’s financial sustainability; (iv) Communication skills will be enhanced that will allow better collaboration within LRCM and with relevant stakeholders, improving LRCM’s activities in general; (v) The internal policies and staff performance will be improved to allow LRCM to effectively carry out its mandate.Direct beneficiaries:Civil society organizationsJudges, prosecutors, lawyersSuperior Council of MagistracyParliament, GovernmentIndirect beneficiary:Society of the Republic of Moldova3 years (2016-2019) of project implementation (in numbers)68SCM sittings monitored 48Legal opinions submitted to authorities8Working group memberships 31Public reactions launched27Public events & workshops organized14Publications on relevant topics 4Infographics on issues of public interest11Newsletters in Romanian, Russian and English 3Strategic litigation cases & 1 amicus curiae1Case won before the European Court4Survey for CSOs8Press clubs with journalists5Briefs to IGOs (Council of Europe & UN SR HRD)5Meeting with Moldova’s development partnersPURPOSE OF ASSIGNMENT LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to undertake the external evaluation of the implementation of the project mentioned above.  Objectives of the Evaluation The objectives of this evaluation are to:Undertake an evaluation to assess the project’s: a) Relevance – the extent to which the objectives were consistent with beneficiaries’ needs and priorities;b) Effectiveness – the extent to which the targeted project objectives were achieved (or are expected to be achieved);c) Efficiency – how economically resources/inputs were converted into results;d) Sustainability – the extent to which the benefits are likely to continue after the project;e) Impact – where possible, the long-term effects produced by the project (directly, indirectly, intended, unintended, positive and negative);Provide recommendations for future improvements / planning. Illustrative questions directed at evaluating the project activities, in each of the project objectives, might include (but are not limited to) the following domains:To what extent the activities undertaken by the project team lead to a more conducive Legal framework for a more effective and sustainable CSO sector?;To what extent the activities undertaken by the project team increased the ability of CSO to participate in the decision process, particularly at the parliamentary level?;How has the project influenced the CSO sector, and what capacities has it built, if any?;To what extent active monitoring of judicial institutions, such as the Superior Council of Magistracy, by LRCM increased the institutions transparency?;   To what extent the studies and policy proposals drafted by the project team contributed to ensure a more transparent and accountable justice system in Moldova?To what extent the activities undertaken by the project team enabled professionals to use and apply human rights standards in their daily work?;To what extent the research and written submissions drafted under the project objectives have informed the national stakeholders and international fora?To what extent the implemented activities under the institutional program component strengthened LRCM’s watchdog and institutional capacities?Is there evidence that the initiatives started under the project are likely to grow – scaling up and out – beyond the project life?The evaluation shall focus on the period of October 2016 – 30 September 2020 (the date of completion of the project). METHODOLOGYThe evaluation assignment is expected to be conducted in a consultative and participatory way. LRCM expects the Consultant to use the following methods: desk study and review of LRCM regulatory documentation including project documents, activity reports, interviews with the staff, donors and direct beneficiaries (face-to-face interviews when possible), as well as other methods as deemed appropriate by the Consultant. The Consultant shall draft the methodology and consult it with LRCM prior to initiating the evaluation. Critical reflection and learning is integral to this process. The Consultant is expected to plan and ensure the engagement of the LRCM staff in evaluation process. KEY DELIVERABLESThe Consultant shall provide the following deliverables:Methodology / action plan, including evaluation tools;A draft evaluation report of the USAID supported project implementation, to be submitted to LRCM for comments;A final evaluation report on the implementation of the USAID supported project, which will cover at least the following: executive summary, brief project background, main findings relating to the evaluation questions and including detail of any unintended outcomes that are resulting from project activities, recommendations for future action.All deliverables shall be presented in English. The exact report format will be agreed upon with the Consultant prior to commencing the assignment. TIMELINEThe evaluation shall be conducted between 15 July – 31 August 2020, with the final Evaluation report to be delivered by 15 September 2020. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have proven experience in project evaluation with at least 5 years of experience. Additional requirements include:good knowledge of Moldovan or regional rule of law context;record of participation in minimum two assignments of similar evaluation or degree of complexity;solid experience in project cycle management;experience in evaluation of the projects implemented by civil society organizations. Previous experience in evaluation of the USAID funded projects is an advantage;excellent writing, reporting and communication skills;university degree in Law, Political Sciences, Democracy, Public Policy, International Development. Master’s degree in the same fields is an advantage;proficiency in English. Knowledge of Romanian or Russian is an advantage.Persons who directly benefited from the implementation or provided services within the project are not eligible. EVALUATIONThe cumulative method will be applied in the evaluation of the applications. The contract will be awarded to the candidate achieving the highest cumulative score from the technical and financial parts of the proposal. The technical proposal accounts for 70% of the total score and the financial proposal will account for 30% of the total evaluation score. The calculation criteria of the Financial Offer will be based on a percentage proportion, awarding 100% (equivalent to 30 points) to the lowest financial bid submitted. The offers will be evaluated based on the following criteria:CriteriaMax. pointTechnical  Envisaged methodology and action plan, including evaluation tools for the assignment25Knowledge of Moldovan or regional rule of law context10University degree in Law, Political Sciences, Democracy, Public Policy, International Development5Experience in project cycle management5Experience in evaluation of the projects implemented by the civil society organisations / in evaluation of the USAID funded projects15Record of participation in minimum two assignments of similar evaluation or degree of complexity10Financial offer30TOTAL100  APPLICATION PROCESSOffers may be submitted by individual candidates and/or legal entities. The signed and dated offer shall be sent by e-mail to application@old2.old.crjm.org by 30 March 2020, including the following components:the copy of the registration certificate/extract for the legal person and the updated CV of the candidates, together with a Cover letter, which will contain: (1) interest in the assignment and a short description of previous portfolios/beneficiaries, including links or attached two most relevant similar assignments; (2) the name and contact details of two reference persons;An outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods ), including a proposed plan of action to achieve the key deliverables with timelines;financial offer in USD, with the breakdown of costs (consultancy fee per number of anticipated working days, including costs for per diems, accommodation, local travel and travel to Moldova (1(one) return trip). Offers submitted in any other currency will be converted at the official exchange rate of the National Bank of Moldova at the deadline date for submitting the offers;For local resident candidates: (a) legal entities are invited to send their financial offers with the application of the VAT exemption with deduction right. The confirmative documents for VAT exemption will be presented by the beneficiary; (b) individual candidates – net amounts.For foreign individual candidates/legal entities, if selected, the tax resident certificate issued by the relevant tax authority of the origin country will be requested. Upon presentation of the certificate of residence for tax purposes based on the Convention for the avoidance of double taxation, the Consultant will have the sole responsibility for the payment of all applicable taxes relating to Expert and Expert’s employees arising from payments to be received.(!) Individual successful candidates should justify the requested fees by filling in a form (Contractor Employee Biographical Data Sheet in line with USAID requirements) indicating the fees received for similar services from at least three contractors, with the attachment of the supporting documents.declaration on conflict of interests. In case of a conflict of interests, real or potential, with the members or employees of the LRCM, the candidate is obliged to declare it in a written document enclosed with the application.Disbursement and payment modalities will be agreed upon by both parties and specified in the contract with the Consultant. For any clarifications on the assignment, please e-mail at application@old2.old.crjm.org.NOTE: LRCM reserves the right not to choose any candidate in case the offers received do not meet the desired requirements mentioned in this ToR. LRCM is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage application from all qualifying candidates. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age, marital or parental status or other category protected by law.   
10 februarie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.  CRJM anunță un concurs pentru: Funcția: Consilier/ă juridic/ă;Contract: pentru o perioadă nedeterminată;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată (Link: https://bit.ly/2SfrxQv)Cerinţe: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 24 februarie 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Dosarele depuse anterior nu trebuie trimise încă o dată, ele vor intra automat în concurs.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.    
3 februarie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.I. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane juridice / fizice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și web design pentru pagina web: www.old2.old.crjm.org (construită pe platforma WordPress). Pe durata colaborării cu persoana juridică / fizică selectată ar putea apărea necesitatea prestării serviciilor de mentenanță tehnică și web design pentru alte pagini web ale CRJM deja existente (de ex.: www.2procente.info), sau care ar putea fi create pe durata colaborării în vederea realizării obiectivelor strategice ale Asociației.Persoana juridică / fizică selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada martie 2020 – martie 2022.II. Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va asigura: 1. Mentenanța tehnică a site-ului old2.old.crjm.org (construit pe platforma WordPress):Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;Oferirea propunerilor de optimizare a funcționalităților site-ului conform tendințelor digitale;Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;Depanarea imediată a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau fax;Alte servicii tehnice cu privire la site.2. Servicii de WEB Design:Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente;Elaborarea web bannerelor;Alte responsabilități specifice activității de web design.III. Criteriile de selecție:Experiența persoanei juridice/fizice care aplică (portofoliul de lucrări/clienți);Termeni optimi de executare a lucrărilor;Reputația persoanei juridice / fizice (criteriu analizat în baza referințelor prezentate);Oferta financiară.Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin email la application@old2.old.crjm.org, sau depusă direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până la data de 17 februarie 2020.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea lucrărilor cu anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică.Portofoliul celor mai importante lucrări / clienți din ultimii 3 ani (portofoliul poat fi expediat electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesat acesta).Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră) și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA. Persoanele fizice vor indica prețul NET. Persoanele juridice vor indica prețul, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației.Referinţele de la 2 persoane cu care ați colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate.În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.Toți/toate ofertanții/ ofertantele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/anunțate despre decizia cu privire la ofertantul / ofertanta selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
22 ianuarie 2020
Concurs pentru selectarea unei companii/unor companii în vederea realizării unei campanii de promovare  I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru promovarea unui spot video / audio, precum și a altor materiale promoționale, care reprezintă în manieră grafică procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit de către contribuabili în folosul organizațiilor non-guvernamentale (Legea 2%). Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).Compania/ile selectată/e va/vor presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada februarie – mai 2020.    III. Sarcina tehnică față de Prestator:Compania/ile selectată/e va/vor asigura următoarele livrabile:Lot 1 -  Difuzarea spotului la posturi TV și radio1. Promovarea spotului video (în română și dublat în rusă) cu durata de 46 sec., la minim 2 posturi TV (cel puțin 1 post cu acoperire națională și 1-2 posturi cu acoperire regională) - minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2020.2. Promovarea spotului audio (în română și rusă) cu durata de 30 sec., la minim 2 posturi radio (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2020Lot 2 – Difuzarea spotului în mediul online3. Promovarea spotului video (în română și dublat în rusă) pe rețeaua de socializare Facebook și alte surse media online în perioada martie-aprilie 2020 (cel puțin 200.000 vizualizări per total).4. Plasarea unui banner electronic deja elaborat (300x250 pixels) pe civic.md și alte portaluri/platforme relevante, în perioada martie-aprilie 2020, pentru o perioadă de 2 luni.Solicitarea de servicii de mai sus nu are caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificate în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.IV. Criteriile de selecție:Experiența de lucru în difuzarea produselor de promovare și advertising;Acoperirea națională sau regională a posturilor TV și/sau radio propuse;Media planul prezentat conform cerințelor CRJM;Reputația și imaginea companiei ofertante și a posturilor TV oferite pentru prestarea serviciilor de promovare a spotului;Oferta financiară.Oferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la 5 februarie 2020. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:1. Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:prezentarea generală a companiei;aria de acoperire geografică a postului/posturilor TV şi/sau radio propuse şi numărul tentativ de persoane care vor fi sensibilizate (audienţa) – pentru Lotul 1;numărul tentativ de persoane care vor fi abordate prin intermediul informaţiilor online, inclusiv platformele / sursele media online folosite – pentru Lotul 2.3. Media plan de difuzare a spoturilor în perioada solicitată.4. Oferta financiară completată în conformitate cu modelul Excel atașat. Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.Companiile ofertante pot să participe în concurs pentru unul sau ambele loturi menționate mai sus.Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
17 ianuarie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) are deosebita plăcere să Vă invite la prezentarea documentului analitic „Transparența justiției versus datele cu caracter personal”-  O analiză privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești din Republica Moldova. Documentul analizează aplicarea în practică a prevederilor Regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată şi pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), aprobat în octombrie 2017.Concluziile și recomandările documentului au fost formulate în urma cercetării a peste 1,300 de hotărâri judecătorești identificate în mod aleatoriu în cauze civile, penale și contravenționale din perioada ianuarie 2018 – martie 2019, disponibile public pe portalul naţional al instanţelor de judecată şi pe pagina web a CSJ. Scopul evenimentului este de a prezenta concluziile autorilor precum și de a oferi un spațiu de discuție constructivă cu instituțiile interesate.La eveniment sunt invitați reprezentanți ai CSM, judecători, asistenți judiciari, ai Institutului Național al Justiției, precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, partenerilor de dezvoltare și ai societății civile.Evenimentul va avea loc pe data de 24 ianuarie 2020 în incinta hotelului Jolly Allon (mun. Chișinău, str. M.Cebotari, 37), etajul 1, între orele 10.30 – 12.30, iar înregistrarea participanților / pauza de cafea, cu începere de la ora 10:00.  Limba de lucru a evenimentului va fi limba română cu traducere sincronă în limba engleză asigurată.Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).Vă rugăm să confirmați participarea până la 21 ianuarie 2020, ora 17.00, la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@old2.old.crjm.org sau la numărul de telefon 022 843 601 (extensia 108). 
17 ianuarie 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.   CRJM anunță un concurs pentru: Funcția: Consilier/ă juridic/ă;Contract: pentru o perioadă nedeterminată;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată.Cerinţe: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 7 februarie 2020, ora 23.59, la adresa: application@old2.old.crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidații preselectați vor fi invitați pentru testare și interviu. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.    
14 ianuarie 2020
ANUNȚ DIN 20 IANUARIE 2020, ORA 15.00Numărul de participanți pentru atelierul de instruire a fost completat. Dacă doriți, vă puteți înregistra în lista de așteptare. În cazul în care participanții înregistrați vor refuza participarea, veți fi contactat în ordinea înregistrării. Lucrezi într-un ONG și vrei să strângi bani pentru cauza ta?Vino să înveți cum să atragi fonduri și susținători cu ajutorul mecanismului 2%! Înscrie-te la atelierul de instruire organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, pentru a afla:Ce înseamnă mecanismul de desemnare procentuală (2%) și de ce este important pentru tine și organizația ta?Ce trebuie să faci pentru a strânge fonduri suplimentare pentru activitatea ta?Care sunt etapele unei campanii de informare 2%?Cum să identifici publicul-țintă? Ce resurse sunt necesare și care sunt mijloacele și canalele de comunicare optime?Atelierul va avea loc la 28 februarie 2020 în mun. Chișinău, Republica Moldova. Instruirea va avea loc în limba română.Ce este mecanismul de desemnare procentuală (2%) și de ce este important ? Este o oportunitate pentru organizația ta de a strânge fonduri, cu ajutorul cetățenilor care au dreptul legal de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către o organizație a societății civile (OSC). Ce este o campanie de comunicare (informare) 2%?Oamenii pot să nu cunoască organizația ta, ce activități desfășoară ea, faptul că are nevoie de susținere sau, pur și simplu, pot să nu știe despre oportunitatea de a direcționa 2% din impozitul lor pe venit către un OSC sau cult religios din țară.Misiunea de a-i informa și a-i atrage ca susținători care vor direcționa 2% în favoarea cauzei pentru care lupți, îți revine ție și o poți face cu ajutorul unei campanii 2%!Cine se poate înscrie la instruire?Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor din Republica Moldova: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente. Prioritate se va acorda persoanele care reprezintă organizațiile înregistrate în Lista beneficiarilor 2%. Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admite câte 1 persoană per organizație.Instruirea costă? Atelierul este gratuit! Vino doar cu dorința de a învăța ceva util. În plus, noi vom acoperi cheltuielile de transport interurban pentru participanții din afara mun. Chișinău.Unde și când va avea loc instruirea?Locația și agenda atelierului vor fi comunicate ulterior celor care vor fi selectați.Dacă am întrebări cui, să mă adresez?Contactează-ne la adresa de email: nicoleta.cojuhari@old2.old.crjm.org sau la nr. de tel.:  022 843 601, extensia 107.Atelierul de instruire este organizat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  
29 decembrie 2019
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze un eveniment de 4 zile – școală de iarnă „Democrația aplicată”,  în afara mun. Chișinău, în perioada 30 ianuarie-2 februarie 2020,  în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Suediei.În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru 25 de persoane, pentru perioada 30 ianuarie- 2 februarie 2020.Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 8 ianuarie 2020.Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:III. Rezultatele așteptate:Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.IV. Criteriile de selecție:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pe timp de iarnă pentru numărul de persoane indicat în modelul de ofertă financiară atașat la ToR;alte comodități: sistem de încălzire, TV.b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului de participanți indicat la p. II Scopul concursului;echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină; se va exclude utilizarea paharelor de unică folosință, lingurițelor sau agitatoarelor din plastic. Pentru alimentație se va tine cont de utilizarea produselor alimentare în stare proaspătă, de producere locală și de sezon;asigurarea pe toată durata evenimentului cu apă plată îmbuteliată în recipient de sticlă;conexiune la Internet - vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet, existența sau lipsa accesului Wi-Fi;spațiu în exterior amenajat pentru diverse activități, plimbări și petrecerea timpului în aer liber;locuri de parcare.c. Oferta financiară d. Amplasarea locațieiîn raza de până la 30-50 km de la Chișinău e. Reputația și imaginea companiei (în cazul prezentării referințelor)Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, inclusiv portofoliu cu fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line; referințele vor fi înalt apreciate;autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare/extrasul din registrul de stat al companiei, autorizației sanitare de funcționare);oferta financiară cu semnătura persoanei responsabile (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL per persoană/ cameră/sală,  cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite  la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;în cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă. Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 8 ianuarie 2020.Oferta câștigătoare va fi desemnată în baza celui mai bun raport calitate (cerințe pentru desfășurarea evenimentului)/preț. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
1 2 3 »»